تبلیغات
همه چیز در چهار دیواری - نمونه سوالات شیمی اول دبیرستان(شیمی اول دبیرستان )
هر چه خواهد دل تنگت

نمونه سوالات شیمی اول دبیرستان(شیمی اول دبیرستان )

یکشنبه 25 اسفند 1387 09:13 ق.ظ

نویسنده : Mahdi Izadpanah
ارسال شده در: درس اول راهنمایی ،

* قانون شارل را توضیح دهید؟

 

*دمای مطلق چیست؟

 

* مراحل تصفیه فاضلاب را توضیح دهید.

 

* محلول فراسیرشده چگونه تهیه می شود

 

* ضریب خطر چیست؟

 

* بازها چه مشخصاتی دارند

 

* فراوان ترین عنصر در کره زمین کدام است؟

 

* انواع اکسایش را با مثال توضیح دهید

 

* مولکول قطبی چیست ؟ مثال بزنید

 

* چرا اتم در حالت عادی خنثی است؟

 

* کاربرد کات کبود و  سولفوریک اسید را بنویسید

 

* مفاهیم زیر را تعریف کنید:

الف) پیوند کووالانسی

ب) والانس یا ظرفیت

ج) محلول فراسیرشده

د) ضریب خطر

ه) آنیون

 

* چرا ظرفیت گرمایی ویژه و  گرمای تبخیر آب  برای انسان اهمیت زیادی دارد؟ (C=4.185j/gc)

 

* چگونه می توان قطبی بودن مولکول آب را توضیح داد؟ (آزمایشی را بیان کنید)

 

* اگر تعداد  الکترونهای کلر 17   و سدیم 11 باشد؛ تشکیل یونهای حاصل از ترکیب آنها را بصورت مدار اکترونی  و ساختار بلور آن را با رسم شکل نشان داد ه و چگونگی حل شدن آن را در آب به حالت آب پوشیده نشان دهید.

 

* در تصفیه آب شهری برای هریک چه ماده ای را بکار می بریم؟

الف)  جلوگیری از رشد جلبک                                                 ب )  لخته سازی

 

*اگر در هر دقیقه 14 بار نفس بکشیم . دریک زنگ تفریح 15 دقیقه ای شما چقدر نیتروژن وارد ششهایتان کرده اید.

 

* نقطه " آ "  در ارتفاع  5 کیلومتری از سطح زمین ونقطه "ب "  در قله کوه قرار دارند مشخص کنید:

الف) چگالی هوا در کدام نقطه بیشتر است؟

ب) دمای هوا در کدام نقطه کمتر است ؟( باذکر علت)

 

*الف ) آلاینده اسیدی یا قلیایی یعنی چه؟

ب ) آبهای سخت موقت چگونه تشکیل می شوند و چگونه ملایم می گردند؟(باذکر واکنشهای لازم)

 

* هوای مایع چگونه تهیه می شود؟ چه گازهای از آن بدست می آید؟ کاربرد هر یک ودرصد آنها را بنویسید.

 

* قانون بویل را توضیح دهید:

 

* با توجه به نظریه جنبش مولکولی گازها بنویسید که چرا لازم است که رانندگان د ر فصل زمستان  باد تایر خود رو را تنظیم کنند.

 

* فشار هوای استاندارد چیست وبا چه وسیله ای اندازه گیری می شود؟

 

*دمای بدن انسان را برحسب کلوین محاسبه کنید.

*

قانون بویل را توضیح دهید.

 

*اوزون تروپوسفری چه زیانهایی دارد؟

 

* اگر اتمی دو الکترون اضافه بگیرد

الف –این یون کاتیون است یا آنیون چرا؟

ب – با تبادل چند الکترون بوجود آمده ؟

ج -  اگر این یون در آب قرار بگیرد توسط کدام یک از سرهای هیدروژن یا اکسیژن احاطه می شود؟

توضیح دهید.

 

* سختی موقت آب چیست وچه موقع برطرف می شود

 

* حدود pH  محلول های زیر را مشخص کنید:

آب نمک غلیظ  -  هیدروکلریک اسید غلیظ – محلول غلیظ سدیم هیدروکسید  -  آب خا لص

 

* چرا آب باران کمی اسیدی است؟

 

* چگونگی تولید غار را توضیح دهید.

 

* نحوه انحلال کلرید سدیم در آب را با شکل شرح دهدید.

 

* پیوند بین NaCl   از نوع  ....... و پیوند بین مولکولها ی آب از نوع .........است.

 

* فرمول مولکولی را بنویسید که در آن به ترتیب از چپ به راست :

الف -  1  اتم کلسیم و  2  اتم کلر باشد.

ب -  1  اتم  نیتروژن  و  3 اتم  هیدروژن باشد

 

* کاربرد معادله زیر را بنویسید:

2Na+ +  کلسیم کربنات رسوب می کند  <==    سدیم کربنات    Ca2+  +

 

* در تصفیه آب هریک چه کاربردی دارد؟

الف) کات کبود                   ب ) Fe3+                              ج) F-

 

*4 مورد از مشکلات آب سخت را بنویسی

 

*دو کاربرد پیوند هیدروژنی را بنویسید

 

*مصرف نهان آب را توضبیح دهید.برای آن یک مثال بگویید

 

*ویژگی های غیر عادی آب را نام ببرید.

 

*برای آنکه دمای 10 گرم آلومینیم را 1درجه سلسیوس افزایش دهیم چه مقدار انرژی لازم است

 

*کدامیک ازمنابع مقابل تجدید پذیرند؟آب – نفت – گیاهان

 

*چرا اختلاف دمای روز وشب در کره زمین زیاد نیست؟

 

*چرا آب می تواند به ماده ای کشنده تبدیل شود

 

*برای هر فرمول شیمیایی نام  عنصرها وتعداد اتمهای آن را مشخص کنید.

H2O – MgS – Fe2O3 – HNO3 –CaCO3-Al(OH)3


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 31 اردیبهشت 1388 11:10 ق.ظ