تبلیغات
همه چیز در چهار دیواری - بخش دوم علوم اول راهنمایی
هر چه خواهد دل تنگت

بخش دوم علوم اول راهنمایی

دوشنبه 9 دی 1387 01:43 ب.ظ

نویسنده : Mahdi Izadpanahاصول و مفاهیم بنیادی و تست های برگزیده اول راهنمایی
 
  بخش دوم : فیـــــــــــــــــزیـــــــــــــك


1-1 اقسام نیرو: 
الف) نیروی بین مولكولی:
اگر در شناخت نیرو هایی چون نیروی كشسانی ، نیروی اصتحكاك و نیری ئیدرو ستاتیك بیشتر كنجكاوی و برسی كنیم اطلاعات زیاد تری درباره ی ساختمان ماده و درباره ی پدیده های بین مولكولی مواد رخ می دهد خواهیم یافت. مولكول ها معمولاً آنقدر كوچكند كه فقط با  قوی ترین میكروسكوپهای الكترونی می شوند. مطالعه نیروی بین مواد روشن می سازد كه مولكولها به هم نیرو وارد می سازند. یكی از دلایل وجود این نیرو مقاومتی است كه مواد جامد به هنگام تغییر حجم ، هر چند به مقدار كم ، از خود نشان می دهند. مثلاً می دانید كه یك میله فلزی در مقابل كشش یا تراكم مقاومت می كند. وجود 3 حالت متداول ماده یعنی جامد، مایع ، گاز نیز دلیل بر وجود نیرو های بین ملكولی است. در جامدات و مایعات نیروی جاذبه میان مولكولها چندان زیاد است كه آنها حجم خود راحفظ می كنند. ولی در گازها نیروی جاذبه بین مولكول ها كم است و در نتیجه مولكولها آنها آزادانه به هر طرف حركت می كنند. به یاد داشته باشید كه نیروی مولكولی در فاصله های بسیار كوتاه ( كمتر از میلیونوم میلی متر ) اثر می كند.
در دما و فشار معین و ثابت ، حجم ویژه ( یعنی حجم واحد جرم ) یك جسم خالص همواره مقدار ثابت و معینی است و مولكولها در فواصل معین از یكدیگر قرار دارند . اگر مولكولها از این فاصله به هم نزدیك تر شوند نیروهای بین مولكول ها دافعه می گیرند . و اگر مولكولها از

هم دورتر شوند نیروی بین آن ها به صورت جاذبه رویت می شود. نیرو های جاذبه بین دوپاره از یك جسم نیز ظاهر نمی شود  مگر در فاصله های بسیار


بخش دوم : فیـــــزیك
1-2 نیرو های پیوستگی:    می دانید كه نیروی جاذبه بین مولكول ها یك ماده خالص وجود دارد نیروی پیوستگی نامیده می شود. این نیرو بین دوپاره از یك جسم كه به بسیار نزدیك باشند نیز ظاهر می شود.

برای توضیح بیشتر به مثال های زیر توجه كنید:
مثال1: اگر قطره مایعی را كه مثلا به نوك یك قطره چكان است به سطح آزاد مقداری از همان مایع كه در ظرفی ریخته شده به آهستگی نزدیك كنیم وقتی فاصله آنها از سطح مایع كمتر از 01/0 میلیمتر بشود قطره به سرعت جذب مایع شده  با آن یكی می شود.

مثال2: اگر دو صفحه كاملا صیقلی فلزی یا شیشه را كه خوب تمیز شده اند روی هم قرار دهیم تا به خوبی تماس حاصل كنند برای جدا كردن آن ها از یكدیگر تلاش زیاد لازم است.

3- 11نیرو های چسبندگی:
اگر نیروی جاذبه بین مولكولها مواد مختلف و نامشابهی مانند كاغذ ، خمیر و امثال آنها در نظر گرفته شود آ ن را نیروی چسبندگی می نامند. نیروی چسبندگی سبب می شود كه مولكول های یك ماده به مولكول های مواد دیگر بچسبند. این نیرو ها در اصتحكاك ، چسباندن قطعات اجسام ، نوشتن با قلم مداد روی كاغذ و با گچ روی تخته سیاه ، بند شدن یك قطره آب بر سر یك میله شیشه ای  یا به نوك قطره چكان و جزء این ها دخالت دارند.

4- 1نیروی اصتحكاك:
هرگاه سطح جسمی در حال حركت ، با سطح جسم دیگر در تماس باشد نیروی اصتحاك ایجاد می شود . نیروی اصتحكاك همواره سبب كند شدن حركت می گردد ، بنابرین نیروی است كه در خلاف جهت حركت اجسام اثر می كند.

 

اصول و مفاهیم بنیادی و تست های برگزیده اول را هنمایی
در سال های اخیر تحقیقات زیادی در باره ی شناخت ماهیت نیروی اصتحكاك صورت گرفته است  و به این نتیجه رسیده اند كه در پیدایش این نیرو چند عوامل موثر است. یكی از این عوامل چگونگی سطح تماس دو جسم است. اگر این سطح نا هموار باشد در روی آن پستیها و بلندی های ریزی وجود دارد، كه هنگام لغزیدن یك جسم بر روی جسم دیگر این ناهمواری ها را در هم گیر می كند و اصتحكاك زیاد می شود در نتیجه یك مقدار از ماده ساییده می شود یعنی مقدار كمی از ماده هر جسم روی سطح دیگری باقی می ماند. از طرف دیگر اگر سطح تماس خیلی سیقلی باشند بطوری كه ملكول های زیادی باهم تماس داشته باشند ،نیروی اصتحكاك باز هم خیلی زیاد میشود زیرابه علت به هم نزدیك شدن مولكول ها نیروی جاذبه بین مولكولی افزایش می یابد و نیرویی لازم است تا مولكول هارا در  نقطه تماس از هم جدا كند
مجموع این نیرو ها های جاذبه مولكولی سبب پیدایش نیروی اصتحكاك می گدد. مثلاً  دو قطعه شیشه را كه خوب سیقلی شده باشند به زحمت می توان روی هم كشید . نیروی اصتحكاك در سطح هایی كه به طور متوسط صیقلی شده باشند كم تر است.

 

 

یكی دیگر از عامل های موثر در افزایش نیروی اصتحكاك نیرویی است كه به طور عمود بر سطح دو جسم وارد می شود . مثلاٌ اگر جسمی روی سطح افقی قرار گرفته باشد  این نیروی عمودی وزن جسم است. نیروی عمودی وقتی كه بزرگ باشد مواد را بر سطح دو جسم می فشرد؛ در نتیجه نقاط زیاد تری باهم تماس می یابند و بر میزان اصتحكاك افزوده می شود اكنون پی می بریم كه چرا مثلاٌ یك صندوق 25 كیلو گرمی می توان راحت تر از یك صندوق 100 كیلو گرمی روی سطح افقی بكشید.


 
بخش دوم : فیزیـــك              
              
 نكته:     نیروی اصتحكاك متاسب با نیروی عمودی است و بستگی برچگونگی بخش نیرو پخش نیرو بر روی سطح تماس ندارد.


میزان ضریب اصتحكاك بعضی از مواد:
1- چوب روی چوب (خشك)                                     4/0
2- فلز روی فلز( خشك )                                          15/0
3- فلز روی فلز ( گریس كاری شده )                         01/0تا 05/ .
4- لاستیك اتومبیل روی آسفالت خشك                         5/0 تا 7/0
5- لاستیك اتومبیل روی یخبندان                                     1/0 


2- 2 كمیت های فیزیــك

به هر پدیده قابل اندازه گیری كمیت می گوییم. 
در فیزیك كمیت را با نماد نشان می دهند.
مثال 1 :
نماد وزن :
W   نماد جرم: M              نماد زمان: T            نماد طول: L             نماد مسافت: D

نماد حجم:
V    نماد انرژی: E            نماد ثانیه : S            نماد ساعت: H          نماد شتاب: A

   فرمول : فرمول سرعت برابر است با d = v یا به عبارتی دیگر مسافت = سرعت
                                                          
t                                        زمان
فرمول وزن: جرم * شتاب زمین یا به عبارتی دیگر   
g*v

سوالات كتابی  
سوالات  كتابی


1- انواع صورت های انرژی را نام ببرید.

2- انرژی موجود در حبه قند چه نوع انرژی است؟

3- خورشید چه نوع انرژی ها یی را درست می كند؟

4- انرژی مكانیكی چسیت؟

5- انواع انرژی را نام ببرید؟

6- انرژی پتانسیل چیست؟

7- انرژی جنبشی چیست؟

8- جا های خالی را كامل كنید.
انرژی چنبشی         .............................                  انرژی پتانسیل           ...........................
                              ............................                                             
                                                                                                  ..............................


سوالات كتابی

9- قانون پایستگی انرژی چیست؟

10- مسافت چیست؟

11-جابه جایی چیست؟

12- سرعت چیست؟

13- شتاب چیست؟

14- واحد جابه به جایی چیست؟

15- نیرو چیست؟

16- نیروی گرانش چیست؟

17- نیروی اصتحكاك چیست؟

18- نیروی تكیه گاه چیست؟

19- نیروی الكتریكی چیست؟ 

20- وزن چیست؟

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 10 دی 1387 08:01 ق.ظ